Jaarvergadering te houden op vrijdag 24 september 2010 21:00 uur in clubhuis “De Laan”

1. Opening

2. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 22 sept. 2009

3. Vaststellen jaarverslag 2009-2010

4. Financiëel verslag 2009-2010

5. Vaststellen van de begroting voor 2010-2011

6. Verslag kascontrolecommissie
Aansluitend benoemen kascontrolecommissie 2010-2011

7. Bestuursverkiezing : aftredend en herkiesbaar zijn Walter Bongarts, Evert Sommers en Jos van Raaij. Jos is tevens als voorzitter herkiesbaar. Als bestuurslid voor technische commissie wordt Jeroen Koopmans voorgesteld, hij is al enige tijd actief in deze functie.
Als penningmeester en zodoende opvolger van Jan v. Duren wordt Johan Sterke voorgesteld, hij is kort na de vorige jaarvergadering bereid gevonden deze functie op zich te nemen.
Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen dit tot 24 uur voor aanvang van de jaarvergadering schriftelijk melden bij de secretaris ( P. Adriaans) Deze aanmelding moet ondersteund worden door de handtekening van tenminste 5 leden van DSV.

8. Huldiging jubilarissen

9. Commissies : stand van zaken

10. Vrijwilligerswerk en de inzet van de leden van DSV.

11. Mededelingen
- later ingekomen zaken

12. Rondvraag

13. Sluiting

U kunt hieronder de agenda de notulen en het jaarverslag downloaden.

Notulen jaarvergadering 2009