Het bestuur van sv DSV nodigt haar leden graag uit voor de Algemene Ledenvergadering in de kantine van De Laan op woensdag 20 oktober om 19:30.

Agenda:

​1. Opening
2. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 29-9-2020
3. Vaststellen jaarverslag 2020-2021
4. Bestuursverkiezing:
- Aftredend en niet herkiesbaar: Roelien Verstegen, vacature secretaris
- Aftredend en herkiesbaar: Chris Arts en Jac Bergman
Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen dit tot 24 uur voor aanvang van de jaarvergadering schriftelijk melden bij de secretaris Roelien Verstegen
5. Financieel verslag 2020-2021
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Vaststellen van de begroting voor 2020-2021
8. Besluit LED veldverlichting
9. Stand van zaken commissies
- Jeugd
- Kantine
- Beheer
- TC
- sponsor
10. Mededelingen
- Later ingekomen zaken
11. Rondvraag
12. Sluiting

Aansluitend Happy Hour

Namens het bestuur,

Roelien Verstegen
Secretaris sv DSV

Hieronder kun je het verslag van de vergadering van vorig jaar en het jaarverslag bekijken.